www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail

 

HPLC/UHPLC - Tekućinska kromatografija (ultra) visoke djelotvornosti

Tekućinska kromatografija (ultra) visoke djelotvornosti (HPLC/UHPLC) je oblik kolonske kromatografije koji se često koristi u analitičkoj kemiji.

HPLC/UHPLC se koristi za razdvajanje komponenti iz smjese na osnovu kemijskih interakcija između tvari koja se analizira i stacionarne faze u koloni.

Princip rada HPLC/UHPLC-a je forsiranje prolaska analizirane smjese kroz kolonu pumpanjem mobilne faze kroz istu. Unosi se mali volumen uzorka u tok mobilne faze i na osnovu specifičnih kemijskih i fizičkih interakcija, dolazi do različitog zadržavanja komponenata smjese. Vrijeme zadržavanja ovisi o prirodi tvari koja se analizira, stacionarne faze i sastava mobilne faze. Kao otapala se koriste voda, metanol, acetonitril i razna druga organska otapala.

Kromatografija na normalnim fazama koristi polarnu stacionarnu fazu i nepolarnu mobilnu fazu, a koristi se kada je tvar koja se analizira polarna. Polarna tvar se adsorbira i zadržava na česticama stacionarne faze.

Kromatografija na obrnutim fazama (RP-(U)HPLC) koristi nepolarnu stacionarnu fazu i polarnu mobilnu fazu. Najčešća stacionarna faza je silikatna, tretirana sa RMe2SiCl, gdje je R alkilna grupa ravnog lanca kao C18H37 ili C8H17. Vrijeme zadržavanja je duže za manje polarne spojeve. Vrijeme zadržavanja se povećava dodatkom polarnih otapala u mobilnu fazu a smanjuje se dodatkom hidrofobnih otapala. RP-(U)HPLC funkcionira na principu hidrofobnih interakcija, koje su rezultat odbijajućih sila između polarnog otapala i relativno nepolarne tvari koja se analizira i nepolarne stacionarne faze. pH ima utjecaj na brzinu eluiranja zbog mogućnosti promjene polarnosti tvari. Zbog toga se često u mobilnu fazu dodaju puferi.

Kolone za RP-(U)HPLC ne bi trebalo koristiti sa jakim bazama zbog mogućnosti razgradnje silikatnih čestica.

 

 

 

 

 

ACE HPLC / UHPLC kolone:

C18-Amide • C18-AR • C18-PFP • CN-ES • ACE-Excel • ACE-Generix • ACE-Super-C18 • ACE-UltraCore

više informacija >>

BISCHOFF PRONTOSIL HPLC kolone:

sub2 • C18-EPS • C30 • High Performance

više informacija >>

SunShell (Chromanik) kolone:

više informacija >>

Daicel kiralne kolone:

više informacija >>

Daicogel HPLC kolone

više informacija >>

Dr. Maisch HPLC kolone:

Reprosil-Pur • Reprosil-Pur Basic • Reprosil-Gold • Reprosil-70/80/100/300 • Reprosil-Saphir • Reprosil-Chira • Reprosil-Fluosil • Reprosil SEC/GPC • Reprosil-DIBS+ADS • Reprospher • Reprobond • Repro-Gel • Repropa • Gold-Turbo • Equisi • FS-Nan • U-HPLC • Fluofix

više informacija >>

ECOM - Sustavi za tekućinsku kromatografiju

više informacija >>

ES Industries:

više informacija >>

Hplc/Uhplc Fortis

Fortis HPLC / UHPLC kolone:

C18 • H2o • Dipheny • C8 • Pace • Hilic • FortisBIO • Cyano • Amino • DIOL

više informacija >>

GL Sciences HPLC/GC/SPE

više informacija >>

Grace / Vydac / Alltech / Grom / Jones HPLC/UHPLC kolone:

Adsorbosphere • Allsphere • Alltech OPA Amino Acid • Alltech Nucleotide/Nucleoside • Mixed-Mode • Alltech Carbohydrate • Alltech Macrosphere GPC/IEC • Alltima • Alltima HP • Apex • Apollo • Astec • Brava • Brownlee • Genesis • GraceSmart • Grom • Jordi • Merck • Nucleosil • Partisil • Platinum • Polymer Labs PLRP • Prevail • Shodex • Spherisorb • Ultraspher • VisionHT • Vydac • Vydac MS

više informacija >>

HPLC / UHPLC HALO kolone

"Hyper-fast & super-rugged uHpLC & HpLC CoLumns"

više informacija >>

Hamilton

više informacija >>

Hichrom

više informacija >>

IMTAKT HPLC  kolone:

više informacija >>

Kromasil HPLC kolone

više informacija >>

Macherey-Nagel HPLC/UHPLC kolone

više informacija >>

NACALAI  HPLC/UHPLC kolone:

više informacija >>

NOMURA  CHEMICAL:

više informacija >>

POLY LC

više informacija >>

Whelk-O 1 • Whelk-O 2 • Leucine • Phenylglycin • Beta-GEM • Pirkle 1-J • Alpha-Burke 2 • DACH-DN • ULMO • Chiral AGP Columns • Chiral CBH Columns • Chiral HSA Columns • ChiroSil RCA • ChiroSil SCA • RAM • IAM

više informacija >>

Sepax - HPLC kolone:

ANTIBODIXCARBOMIXGLYCOMIX-SAXPROTEOMIXSRTZENIX

više informacija >>

Shinwa kolone:

više informacija >>

 

više informacija >>

Shodex kolone:

više informacija >>

SGE HPLC kolone

SGE - HPLC kolone:

ProteCol C8HQ • C18G • C18 HPH • C18HQ • C18-AQ • Reprosil-ODS-3

više informacija >>

hplc_silicycleSiliaChrom HPLC kolone:

AQ C18, AQ C8, dt C18, dt Si, XT C18, XT Fidelity C18, SB C18, SB C18-300, SB C8, SB C8-300, XDB C18, XDB C8, XDB Si, XDB1 C18, XDB1 C18-300, XDB1 C8, XDB1 C8-300, XDB1 C4, XDB1 C4-300, XDB1 C1, XDB1 C1-300, XDB1 CN, XDB1 CN-300, XDB1 Amino, XDB1 Amino-300, XDB1 Phenyl, XDB1 Phenyl-300, XDB1 Diol, XDB1 Diol-300, XDB1 Si, XDB1 Si-300, XDB2 C18, SCX, SCX-300, SAX, SAX-300, Hilic, Hilic-300, RPC, GF, GF-300, GF AMIDE, GF AMIDE-300

više informacija >>

Tosoh HPLC kolone

TSKgel Amide-80 • TSKgel Butyl-NPR • TSKge Fast-RP • TSKgel GPC • TSKgel HILIC • TSKgel ODS-140HTP • TSKgel Protein-C4-300 • TSKgel PW • TSKgel PWXL-CP • TSKgel Q-STAT and DNA-STAT • TSKgel Reversed Phase • TSKgel SEC • TSKgel SP-STA and CM-STAT • TSKgel SuperAW • TSKgel SuperSW mAb HTP/HR and UltraSW Aggregate • TSKgel SuperSW

više informacija >>

YMC HPLC kolone

više informacija >>

ZirChrom

ZirChrom  HPLC kolone:

više informacija >>


obrnuta faza kolone za kromatografiju