www.obrnutafaza.hr   linkedin obrnutafaza.hr twitter obrnutafaza.hr mail

 

OF FILTERI

Filtracija je propuštanje plina ili tekućine kroz polupropusnu pregradu (filter) s ciljem da se iz plina ili tekućine uklone nepoželjne čvrste čestice.

Filtriranje uzorka i mobilne faze zbog mikropartikulata i mikrobioloških komponenti prije analize je ključno zbog spreča- vanja začepljenja HPLC kolone (blokada fritova), oštećenja detektora, pumpi, ventila itd, a nefiltrirani uzorci mogu voditi i ka nereproducibilnim analitičkim rezultatima.

Filteri za šprice općenito poboljšavaju kvalitetu HPLC analize (reproducibilnost, točnost, preciznost, osjetljivost) i produljuju životni vijek kolone tako što uklanjaju mikropartikulate prije nego što uzorak uđe u kolonu.

Izbor filtera za šprice ovisi o volumenu uzorka i kemijskoj kompatibilnosti kućišta i membrane. Kućišta filtera se najčešće proizvode od polipropilena u nekoliko standardnih dimenzija i jednoznačno se opisuju promjerom membrane (4mm, 13mm, 25mm itd), veličinom pora (0,1um, 0,2um, 0,45um itd) i vrstom membrane (PTFE, Nylon, PES, RC, PVDF, MCE, CA itd).

Važna karakteristika filtera je volumen zadržavanja zbog djelomičnog zadržavanja uzorka unutar istog. Odabir prevelikih dimenzija filtera može rezultirati prevelikim volumen- om zadržavanja (gubitkom uzorka na samom filteru) ili s druge strane, odabirom premalog filtera, može doći do preopterećenja samog filtera te tada može doći do prolaska nefiltriranog dijela uzorka u kolonu, a ako membrana ili kućište nisu kemijski kompatibilni sa otapalom može doći čak i do kontaminacije uzorka.

Ukoliko je volumen uzorka manji od 1mL, onda se koriste filteri sa 4mm membranom, za uzorke od 1 do 10mL optimalni su 13mm filteri, dok se za uzorke volumena preko 10mL, koriste uobičajeni 25mm filteri.

Što se tiče veličine pora, za kolone koje se sastoje od 3 mikronskih čestica (ili manjih), optimalni su 0,2 mikronski filteri (ili manji), dok se za kolone sa 4 ili 5 mikronskim česticama obično koriste filteri sa 0,45 mikronskim porama.

Razlog tome je u činjenici da kolone sa 5 mikronskim punilom sadrže 2 mikronski "frit", dok kolone sa 3 mikronskim česticama (ili manjim) koriste 2 mikronske ili manje "fritove" (sve do 0,2-0,5 mikrona kod UPLC kolona) pa se i sukladno tome mogu začepiti akumuliranjem mikropartikulata što za posljedicu ima porast radnog tlaka i na kraju, skraćivanje radnog vijeka kolone.

Aplikacija / Uzorak Preporučeni OF filteri
HPLC, UHPLC, GC PTFE, Najlon, PVDF, PES, RC
Ionska kromatografijaPES, RC, PTFE
ICP-MS, AASPES, RC, Najlon
Agresivna i čista organska otapalaPTFE, Najlon, RC
Vodene otopine Hidrofilni PTFE, Najlon, CA, PVDF
Proteini, peptidi, biomolekulePVDF, PES, Najlon, RC
Analize okolišaPTFE, Najlon, RC
Analize hrane i pićaPTFE, Najlon, RC
Kapilarna elektroforezaPES, RC
Toksikološke analize PES, RC, PVDF, PTFE, NY
Uzorci < 1mLPromjer = 4mm
Uzorci < 10mL Promjer = 13mm
Uzorci < 100mL Promjer = 25mm
HPLC / UHPLC / Core-Shell < 3µmPore = 0.10µm / 0.22µm
HPLC kolone < 4µm, 5µmPore = 0.45µm
Viskozni uzorciGF ili PP predfilter
Filtracija mobilne fazeMembranski filteri

Parametri 4mm 13mm 25mm
-Materijal membrane-PTFE, NY, PES, MCE,
CA, PVDF, RC
PTFE, NY, PES, MCE,
CA, PVDF, RC, GF, PP
PTFE, NY, PES, MCE,
CA, PVDF, RC, GF, PP
-Materijal kućišta-PPPPPP
-Filtracijska površina (cm²)-0.1 - 0.20,5 - 1,03.5 - 4.5
-Volumen zadržavanja (µL)-< 15< 25< 100
-Volumen uzorka (mL)-< 1-2< 10-15< 100-150
-Maksimalna radna temperatura-50°C (CA)
90°C (MCE, PES)
100°C (NY, PVDF, RC)
130°C (PTFE)
50°C (CA)
90°C (MCE, PES)
100°C (NY, PVDF, RC)
130°C (PTFE, GF)
50°C (CA)
90°C (MCE, PES)
100°C (NY, PVDF, RC)
130°C (PTFE, GF)
-pH raspon-3-7 (CA)
4-8 (MCE)
3-12 (NY, RC)
1-14 (PTFE, PVDF,
PES, PP)
3-7 (CA)
4-8 (MCE)
3-12 (NY, RC)
1-14 (PTFE, PVDF,
PES, PP, GF)
3-7 (CA)
4-8 (MCE)
3-12 (NY, RC)
1-14 (PTFE, PVDF,
PES, PP, GF)

/ PTFE (Teflon) /

Politetrafluoretilen (PTFE, Teflon) je polukristalna, polimerna plastika koja se sastoji od fluora i ugljika otkrivena 1938. godine. Tetrafluoretilen je bezbojan plin bez mirisa koji polimerizacijom daje politetrafluoretilen, spoj termički stabilan i otporan prema visokim temperaturnim i kemijskim utjecajima.

PTFE filtere odlikuje kemijska stabilnost i inertnost te su praktički otporni na sva otapala, kiseline i baze, a karakterizira ih nisko vezivanje proteina.

PRIMJENA: filtracija jakih kiselina i baza, filtracija nepolarnih otopina, vodena i agresivna organska otapala, filtracija HPLC i GC uzoraka i degaziranje mobilnih faza, "dissolution", plinovi i visoko korozivne tvari, aerosoli, zaštita vakuum pumpi, analize biodizela itd.

pH raspon: 1-14, Tmax: 130°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: aceton, acetonitril, amonijev-hidroksid, benzen, benzilni alkohol, butanol, cikloheksanon, DMF, DMSO, etanol, etil-acetat, etilen-glikol, glicerol, heksan, izobutilmetil-keton, izopropanol, HCl, kloroform, ksilen, metanol, metil-acetat, mravlja kiselina, NaOH, HNO3, octena kiselina, piridin, propil-acetat, sulfatna kiselina, THF, toluen, trikloroetilen, triklorooctena kiselina, vodik-peroksid itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
Hidrofobni PTFE / Promjer 4mm / Pore 0,10µm OF-HFOB-PTFE-4010
Hidrofobni PTFE / Promjer 4mm / Pore 0,22µm OF-HFOB-PTFE-4022
Hidrofobni PTFE / Promjer 4mm / Pore 0,45µm OF-HFOB-PTFE-4045
Hidrofobni PTFE / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-HFOB-PTFE-13010
Hidrofobni PTFE / Promjer 13mm / Pore 0,22µm OF-HFOB-PTFE-13022
Hidrofobni PTFE / Promjer 13mm / Pore 0,45µm OF-HFOB-PTFE-13045
Hidrofobni PTFE / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-HFOB-PTFE-25010
Hidrofobni PTFE / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-HFOB-PTFE-25022
Hidrofobni PTFE / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-HFOB-PTFE-25045
Hidrofilni PTFE / Promjer 4mm / Pore 0,10µmOF-HFIL-PTFE-4010
Hidrofilni PTFE / Promjer 4mm / Pore 0,22µmOF-HFIL-PTFE-4022
Hidrofilni PTFE / Promjer 4mm / Pore 0,45µmOF-HFIL-PTFE-4045
Hidrofilni PTFE / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-HFIL-PTFe-13010
Hidrofilni PTFE / Promjer 13mm / Pore 0,22µmOF-HFIL-PTFE-13022
Hidrofilni PTFE / Promjer 13mm / Pore 0,45µmOF-HFIL-PTFE-13045
Hidrofilni PTFE / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-HFIL-PTFE-25010
Hidrofilni PTFE / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-HFIL-PTFE-25022
Hidrofilni PTFE / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-HFIL-PTFE-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-HFOB-PTFE-4010-1000, za tisuću komada)

/ NY (Najlon, Poliamid) /

Najlon je skupno ime za obitelj umjetnih polimera (poliamida) koji su prvi put proizvedeni 1935. godine. Riječ je o mehanički stabilnoj hidrofilnoj membrani sa srednje do visokim afinitetom za vezivanje proteina.

PRIMJENA: općenita primjena, filtriranje vodenih i organskih uzoraka prije HPLC ili GC analiza, "dissolution", analiza okoliša, ICP-MS, AAS, ionska kromatografija (NY-IC), alkoholi, halogenirani ugljikovodici, uklanjanje proteinskih precipitata itd.

pH raspon: 3-12, Tmax: 100°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: aceton, acetonitril, amonijev-hidroksid, benzen, benzilni alkohol, butanol, cikloheksanon, DMSO, etanol, etil-acetat, etilen-glikol, glicerol, heksan, izopropanol, HCl, kloroform, ksilen, metanol, metil-acetat, NaOH, piridin, propil-acetat, THF, toluen, trikloroetilen, vodik-peroksid itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
Nylon (NY) / Promjer 4mm / Pore 0,10µmOF-NY-4010
Nylon (NY) / Promjer 4mm / Pore 0,22µmOF-NY-4022
Nylon (NY) / Promjer 4mm / Pore 0,45µmOF-NY-4045
Nylon (NY) / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-NY-13010
Nylon (NY) / Promjer 13mm / Pore 0,22µmOF-NY-13022
Nylon (NY) / Promjer 13mm / Pore 0,45µmOF-NY-13045
Nylon (NY) / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-NY-25010
Nylon (NY) / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-NY-25022
Nylon (NY) / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-NY-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-NY-4010-1000, za tisuću komada)

/ RC (Regenerirana Celuloza) /

Regenerirana celuloza je kemijska modifikacija celuloznih vlakana, a provodi se zbog postizanja topivosti u organskim otapalima. Prvi proces pripreme regenerirane celuloze datira još iz 1884. godine. Riječ je o relativno univerzalnoj hidrofilnoj membrani koju karakterizira visoka mehanička stabinost i nisko vezivanje proteina.

PRIMJENA: HPLC, GC, filtracija vodenih otopina i organskih otapala, biološki uzorci i biomolekule, ionska kromatografija, ICP, AAS, kapilarna elektroforeza, "dissolution" itd.

pH raspon: 3-12, Tmax: 100°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: aceton, acetonitril, benzen, DMSO, etilen-glikol, izopro- panol, kloroform, piridin, propil-acetat, THF, toluen, trikloroetilen itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 4mm / Pore 0,10µm OF-RC-4010
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 4mm / Pore 0,22µm OF-RC-4022
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 4mm / Pore 0,45µm OF-RC-4045
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-RC-13010
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 13mm / Pore 0,22µm OF-RC-13022
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 13mm / Pore 0,45µm OF-RC-13045
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 25mm / Pore 0,10µm OF-RC-25010
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 25mm / Pore 0,22µm OF-RC-25022
Regenerirana celuloza (RC) / Promjer 25mm / Pore 0,45µm OF-RC-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-RC-4010-1000, za tisuću komada)

/ PVDF (Poliviniliden Difluorid) /

Poliviniliden-dfluorid - je neprozirna, polukristalna i termoplastična fluoroplastika. PVDF filtere karakterizira ekstremno nisko vezivanje proteina.

PRIMJENA: HPLC, GC, neagresivna vodena otapala, blage organske otopine, alkoholi, filtracija plinova i para, visokotemperaturne filtracije, prehrambena industrija itd.

pH raspon: 1-14, Tmax: 100°C,

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: benzen, benzilni alkohol, butanol, etanol, etil-acetat, etilen-glikol, glicerol, izopropanol, HCl, kloroform, metanol, metil-acetat, NaOH, HNO3, octena kiselina, piridin, toluen, trikloroetilen itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
Hidrofobni PVDF / Promjer 4mm / Pore 0,10µm OF-HFOB-PVDF-4010
Hidrofobni PVDF / Promjer 4mm / Pore 0,22µm OF-HFOB-PVDF-4022
Hidrofobni PVDF / Promjer 4mm / Pore 0,45µm OF-HFOB-PVDF-4045
Hidrofobni PVDF / Promjer 13mm / Pore 0,10µm OF-HFOB-PVDF-13010
Hidrofobni PVDF / Promjer 13mm / Pore 0,22µm OF-HFOB-PVDF-13022
Hidrofobni PVDF / Promjer 13mm / Pore 0,45µm OF-HFOB-PVDF-13045
Hidrofobni PVDF / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-HFOB-PVDF-25010
Hidrofobni PVDF / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-HFOB-PVDF-25022
Hidrofobni PVDF / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-HFOB-PVDF-25045
  
Hidrofilni PVDF / Promjer 4mm / Pore 0,10µmOF-HFIL-PVDF-4010
Hidrofilni PVDF / Promjer 4mm / Pore 0,22µmOF-HFIL-PVDF-4022
Hidrofilni PVDF / Promjer 4mm / Pore 0,45µmOF-HFIL-PVDF-4045
Hidrofilni PVDF / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-HFIL-PVDF-13010
Hidrofilni PVDF / Promjer 13mm / Pore 0,22µmOF-HFIL-PVDF-13022
Hidrofilni PVDF / Promjer 13mm / Pore 0,45µmOF-HFIL-PVDF-13045
Hidrofilni PVDF / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-HFIL-PVDF-25010
Hidrofilni PVDF / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-HFIL-PVDF-25022
Hidrofilni PVDF / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-HFIL-PVDF-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-HFOB-PVDF-4010-1000, za tisuću komada)

/ PES (Polietersulfon) /

PES (Polietersulfon) je hidrofilna membrana široke kemijske otpornosti (osim kad su u pitanju agresivna otapala). Karakterizira je nisko vezivanje proteina i visoka propusnost.

PRIMJENA: HPLC, GC, filtracija biomolekula, puferi, ionska kromatografija, ICP-MS, kapilarna elektroforeza, viskozni uzorci itd.

pH raspon: 1-14, Tmax: 90°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: amonijev-hidroksid, benzilni alkohol, butanol, etanol, etilen-glikol, glicerol, izopropanol, HCl, metanol, NaOH, octena kiselina itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
PES / Promjer 4mm / Pore 0,10µm OF-PES-4010
PES / Promjer 4mm / Pore 0,22µm OF-PES-4022
PES / Promjer 4mm / Pore 0,45µm OF-PES-4045
PES / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-PES-13010
PES / Promjer 13mm / Pore 0,22µm OF-PES-13022
PES / Promjer 13mm / Pore 0,45µm OF-PES-13045
PES / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-PES-25010
PES / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-PES-25022
PES / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-PES-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-PES-4010-1000, za tisuću komada)

/ CA (Celulozni Acetat) /

Filteri sa celulozno-acetatnom membranom su vrlo prikladni za filtraciju vodenih otopina. CA kombinira visoke protoke (i propusnost) i termičku stabilnost sa vrlo niskim apsorpcijskim karakteristikama. Riječ je o prirodno hidrofilnom membranskom filteru. Karakterizira ga nisko vezanje proteina što ga čini prikladnim za filtriranje vodenih otopina proteina, enzima, polimera i oligomera topivih u vodi itd.

PRIMJENA: HPLC, filtracija vodenih uzoraka i nekih organskih otapala, puferi, alkoholi, ugljikohidrati, ulja itd.

pH raspon: 3-7, Tmax: 50°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: amonijev-hidroksid, butanol, etanol, etilen-glikol, glicerol, heksan, izopropanol, ksilen, metanol, trikloroetilen, triklorooctena kiselina, vodik-peroksid itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 4mm / Pore 0,10µmOF-CA-4010
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 4mm / Pore 0,22µmOF-CA-4022
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 4mm / Pore 0,45µmOF-CA-4045
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-CA-13010
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 13mm / Pore 0,22µmOF-CA-13022
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 13mm / Pore 0,45µmOF-CA-13045
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-CA-25010
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-CA-25022
Celulozni Acetat (CA) / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-CA-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-CA-4010-1000, za tisuću komada)

/ MCE (Miješani Celulozni Ester) /

Hidrofilna membrana kod MCE filtera se sastoji od celuloznog acetata i celuloznog nitrata. MCE karakterizira visoko vezivanje proteina, biološka inertnost, dobra termička stabilnost i visoka propusnost.

PRIMJENA: HPLC, GC, filtriranje proteinskih otopina, biološki uzorci, uljni partikulati, bakterijske filtracije, "diisolution", analize hrane itd.

pH raspon: 4-8, Tmax: 90°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: benzen, benzilni alkohol, glicerol, heksan, kloroform, ksilen, toluen, trikloroetilen, vodik-peroksid itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
MCE / Promjer 4mm / Pore 0,10µmOF-MCE-4010
MCE / Promjer 4mm / Pore 0,22µm OF-MCE-4022
MCE / Promjer 4mm / Pore 0,45µm OF-MCE-4045
MCE / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-MCE-13010
MCE / Promjer 13mm / Pore 0,22µm OF-MCE-13022
MCE / Promjer 13mm / Pore 0,45µm OF-MCE-13045
MCE / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-MCe-25010
MCE / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-MCE-25022
MCE / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-MCE-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-MCE-4010-1000, za tisuću komada)

/ GF (Glass Fiber-Staklena vlakna) /

GF filteri su materijal koji se sastoji od velikog broja ekstremno finih staklenih (mikro) vlakana, a riječ je o hidrofilnoj membrani koja se često uparava sa ostalim membranama. Staklena (mikro) vlakna se formiraju kada se tanki pramenovi na bazi silike istiskuju u vlakna iznimno malog promjera.

PRIMJENA: viskozni uzorci, "dissolution", analiza koncentracije, rutinska priprema uzoraka, analize hrane, uzorci iz okoliša itd.

pH raspon: 1-14, Tmax: 130°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: aceton, acetonitril, benzen, benzilni alkohol, butanol, cikloheksanon, DMF, DMSO, etanol, etil-acetat, etilen-glikol, glicerol, heksan, izobutil-metil-keton, izopropanol, HCl, kloroform, ksilen, metanol, metil-acetat, mravlja kiselina, HNO3, octena kiselina, piridin, propil-acetat, sulfatna kiselina, THF, toluen, trikloroetilen, triklorooctena kiselina, vodik-peroksid itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
GF / Promjer 13mm / Pore 0,22µm OF-GF-13022
GF / Promjer 13mm / Pore 0,45µm OF-GF-13045
GF / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-GF-25022
GF / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-GF-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-GF-13022-1000, za tisuću komada)

/ PP (Polipropilen) /

Polipropilen je makromolekularni produkt polimerizacije propilena (propena) i predstavlja tvrdi termoplastični polimer. Zbog solidnih mehaničkih svojstava i relativno dobre kemijske otpornosti, ima dosta široku primjenu. Riječ je o visokoporoznoj hidrofilnoj membrani.

PRIMJENA: HPLC uzorci sa malim udjelom krutih mikropartikulata, refraktometrija, jako kiseli uzorci, UV/VIS uzorci (pogotovo oni prepoznatljivi ispod 230nm), biološki uzorci, agresivni organski uzorci, farmaceutska, prehrambena industrija, zaštita okoliša, ionska kromatografija, filtracija plinova.

pH raspon: 1-14, Tmax: 50°C

KEMIJSKA KOMPATIBILNOST: aceton, acetonitril, butanol, DMF, DMSO, etanol, etilacetat, heksan, izopropanol, HCl, metanol, octena kiselina, THF, toluen itd.

Opis filteraŠifra proizvoda
Polipropilen (PP) / Promjer 4mm / Pore 0,10µmOF-PP-4010
Polipropilen (PP) / Promjer 4mm / Pore 0,22µmOF-PP-4022
Polipropilen (PP) / Promjer 4mm / Pore 0,45µmOF-PP-4045
Polipropilen (PP) / Promjer 13mm / Pore 0,10µmOF-PP-13010
Polipropilen (PP) / Promjer 13mm / Pore 0,22µmOF-PP-13022
Polipropilen (PP) / Promjer 13mm / Pore 0,45µm OF-PP-13045
Polipropilen (PP) / Promjer 25mm / Pore 0,10µmOF-PP-25010
Polipropilen (PP) / Promjer 25mm / Pore 0,22µmOF-PP-25022
Polipropilen (PP) / Promjer 25mm / Pore 0,45µmOF-PP-25045

Napomena: u sufiks je nakon šifre proizvoda potrebno dodati traženu količinu (npr. OF-PP-4010-1000, za tisuću komada)

/ Kemijska kompatibilnost filtera /

OtapaloCANajlonMCEPESPTFEPVDFRC
Aceton NEDANENEDANEDA
Acetonitril NEDANEOgraničenaDAOgraničenaDA
Amonijev hidroksid DADANEDADAOgraničenaOgraničena
Benzen OgraničenaDADANEDADADA
Benzilni alkohol OgraničenaDADADADADAOgraničena
Butanol DADANEDADADAOgraničena
Cikloheksanon NEDANENEDANEOgraničena
Dimetilformamid (DMF) NEOgraničenaNENEDANEOgraničena
Dimetilsulfoksid (DMSO) NEDANENEDANEDA
Etanol (98%)DADAOgraničenaDADADAOgraničena
Etil acetat NEDANENEDADAOgraničena
Etilen glikolDADAOgraničenaDADADADA
Glicerol DADADADADADAOgraničena
Heksan DADADANEDAOgraničenaOgraničena
Izobutilmetil-ketonOgraničenaOgraničenaNENEDAOgraničenaOgraničena
Izopropanol DADAOgraničenaDADADADA
Klorovodična kiselina (konc.)NENENEDADADANE
Kloroform NEDADANEDADADA
Ksilen DADADANEDAOgraničenaOgraničena
Metanol (98%)DADANEDADADAOgraničena
Metil acetat NEDANENEDADAOgraničena
Mravlja kiselina (25%)OgraničenaNEOgraničenaOgraničenaDAOgraničenaOgraničena
Natrijev hidroksid (25%)OgraničenaDANEDADADANE
Nitratna kiselina (konc.)NENENENEDADANE
Octena kiselina (ledena)NEOgraničenaNEDADADAOgraničena
Piridin NEDANENEDADADA
Propil acetat OgraničenaDANENEDANEDA
Sulfatna kiselina (konc.)NENENENEDANENE
Tetrahidrofuran (THF) NEDANENEDAOgraničenaDA
Toluen OgraničenaDADANEDADADA
Trikloroetilen DADADANEDADADA
Triklorooctena kiselina (25%)DANEOgraničenaOgraničenaDAOgraničenaOgraničena
Vodikov peroksid (30%)DADADAOgraničenaDAOgraničenaNE